هشتادمین جلسه کمیته اخلاق سه شنبه مورخ 8 شهریور1401 در محل سالن معاون آموزش ، تحقیقات و فناوری برگزار شد و طرح های تحقیقاتی ذیل تصویب شدند :

1- تعیین نقاط پر خطر غرق شدگی و ارایه راهکارهای پیشگیری از غرق شدگی در رودخانه ی دز، شهر دزفول یک  مطالعه ای تلفیقی چند مرحله ای در سال 1401

2- بررسی شیوع فنوتیپی و مولکولی مقاومت به غلظت بالای جنتامایسین در سویه های انتروکوکوس مقاوم به

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب