ردیف

نام دانشگاه

آدرس پورتال

آدرس پورتال معاونت تحقیقات و فناوری

1

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

http://abadanums.ac.ir/

https://ma.abadanums.ac.ir

2

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir/

http://edu-res.thums.ac.ir/

3

دانشکده علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir/

http://vcresearch.jmu.ac.ir/fa

4

دانشکده علوم پزشکی دزفول

http://www.dums.ac.ir

https://edu.dums.ac.ir/

5

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

http://www.nums.ac.ir

http://vcr.nums.ac.ir/

6

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

http://www.ajaums.ac.ir/

https://research.ajaums.ac.ir/

7

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir/

https://arums.ac.ir/research/fa

8

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir/

https://research.umsu.ac.ir/

9

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

https://research.mui.ac.ir/

10

دانشگاه علوم پزشکی البرز

http://www.abzums.ac.ir/

https://research.abzums.ac.ir

11

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir/

https://vcr.iums.ac.ir/

12

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

http://research.medilam.ac.ir/

13

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

https://research.mubabol.ac.ir/

14

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.bmsu.ac.ir/

https://research.bmsu.ac.ir

15

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

https://rs.bpums.ac.ir

16

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

https://rsh.bums.ac.ir/

17

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir/

https://researchvice.tbzmed.ac.ir/

18

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

http://www.trjums.ac.ir/

http://www.trjums.ac.ir/v-research

19

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

http://modares.ac.ir

https://modares.ac.ir

20

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir/

https://vcr.tums.ac.ir/

21

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

http:///www.ajums.ac.ir

https://vchresearch.ajums.ac.ir

22

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir

https://research.jums.ac.ir/

23

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://nkums.ac.ir/

https://research.nkums.ac.ir

24

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

http://vcrt.rums.ac.ir/ 

25

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

http://research.zbmu.ac.ir

26

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zaums.ac.ir/

http://research.zaums.ac.ir/

27

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

https://research.zums.ac.ir/

28

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

http://vcresearch.medsab.ac.ir/

29

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.semums.ac.ir/

https://rtvc.semums.ac.ir/

30

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

https://shmu.ac.ir/research

31

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

https://research.skums.ac.ir/

32

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir/

http://research.sbmu.ac.ir/

33

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

https://research.sums.ac.ir/

34

دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

http://research.fums.ac.ir/

35

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir

http://vcr.qums.ac.ir

36

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir

https://res.muq.ac.ir/

37

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir/

http://research.kaums.ac.ir/

38

دانشگاه علوم پزشکی کرج

https://abzums.ac.ir/

https://research.abzums.ac.ir/

39

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir/

https://research.muk.ac.ir/

40

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

http://vresearch.kmu.ac.ir

41

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir/

https://goums.ac.ir

42

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

http://res.gmu.ac.ir/

43

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir/

https://www.gums.ac.ir/research

44

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir/

http://research.lums.ac.ir/

45

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

https://research.mazums.ac.ir/

46

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

https://v-research.mums.ac.ir/

47

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

http://resv.hums.ac.ir/

48

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

http://research.umsha.ac.ir/

49

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://yums.ac.ir

http://research.yums.ac.ir/

50

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir/

https://web.ssu.ac.ir

51

دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی

http://www.uswr.ac.ir

https://researchdeputy.uswr.ac.ir/

52

دانشکده علوم پزشکی خمین

http://khomeinums.ac.ir/

http://khomeinums.ac.ir/web/edu

53

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

http://shoushtarums.ac.ir/

http://research.shoushtarums.ac.ir

54

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

http://esfrums.ac.ir

http://v-research.esfrums.ac.ir/

55

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

https://www.mrgums.ac.ir/

https://amozeshi.mrgums.ac.ir/

56

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://jmu.ac.ir/fa

http://vcresearch.jmu.ac.ir/fa

57

دانشگاه علوم پزشکی بم

http://www.mubam.ac.ir/

http://www.mubam.ac.ir/research

58

دانشکده علوم پزشکی سراب

http://www.sarabums.ac.ir

http://amouzesh.sarabums.ac.ir/

59

دانشکده علوم پزشکی لارستان

https://www.larums.ac.ir

https://research.larums.ac.ir/

60

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

https://arakmu.ac.ir/fa

https://research.arakmu.ac.ir/fa

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب