شرح وظایف مدیریت :

- ارائه پیشنهادات و طرح­های لازم در زمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه

- دریافت پروژه­ها و طرح­های تحقیقاتی به منظور مطرح نمودن در کمیته

- نظارت برحسن اجرای فعالیت­های پژوهشی دانشگاه

- انجام امور برون دانشگاهی در رابطه با طرح­های پژوهشی پژوهشگران، مخترعین و مکتشفین دانشگاهی

- پیشنهاد اصلاحات موردنیاز در آئین نامه­های پژوهشی دانشگاه براساس شرایط موجود و آینده دانشگاه

- ادامه و ترویج نتایج فعالیت­های پژوهشی دانشگاه در اجتماع از طریق استفاده ازوسایل ارتباط جمعی و طریق دیگر

 

شرح وظایف مدیریت :

- ارائه پیشنهادات و طرح­های لازم در زمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه

- دریافت پروژه­ها و طرح­های تحقیقاتی به منظور مطرح نمودن در کمیته

- نظارت برحسن اجرای فعالیت­های پژوهشی دانشگاه

- انجام امور برون دانشگاهی در رابطه با طرح­های پژوهشی پژوهشگران، مخترعین و مکتشفین دانشگاهی

- پیشنهاد اصلاحات موردنیاز در آئین نامه­های پژوهشی دانشگاه براساس شرایط موجود و آینده دانشگاه

- ادامه و ترویج نتایج فعالیت­های پژوهشی دانشگاه در اجتماع از طریق استفاده ازوسایل ارتباط جمعی و طریق دیگر

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب