با توجه به تعاليم اسلام در زمينه گسترش مرزهاي دانش ، به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه و تاکيد بر عملياتي كردن نقشه جامع علمي کشور جهت رسيدن به اهداف سند چشم انداز ايران 1404 از طريق تاسيس واحدهاي تحقيقاتي(مرکز، پژوهشکده و پژوهشگاه ) آئين نامه مذكور به منظور جامعيت بخشيدن به مراحل و شرايط اخذ موافقت اصولي ومجوز قطعي و مراحل اجرايي صدور مجوز و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشکي اجرا مي شود.

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب