اساسنامه کتابخانه

كتابخانه مركزی و مركز اسناد به عنوان  كتابخانه مادر واحد مستقلی است كه زير نظر معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور ايجاد تمركز و هماهنگی و ارتباط بين كتابخانه های دانشگاه، گسترش فعاليت ها، صرفه جویی و جلوگيری از دوباره كاريها با اختيارات كافی تشكيل می شود.  پیشنهاد خرید و جمع‌آوری کلیه مواد آموزشی (کتاب، نشریات ادواری و اسناد) را می‌نماید و به تناسب نیاز در کتابخانه مرکزی و دیگر کتابخانه‌‌های دانشگاه قرار می‌دهد.

ماده 1) مجموعه کتابخانه مرکزی

مواد تحقيقاتی شامل: متون علمي قديم ،جديد و تحقيقات اسلامی ، اسناد و مدارك، كليه كتابهای مرجع ، پايان نامه های تحصیلی (اعضاءهيات علمی ، دانشجويان )، گزارشات سالانه وفنی استانداردها، روزنامه ها و مجلات تحقیقی و نظاير آنها، انتشارات دانشگاههای كشور كه جنبه تخصصی و تحقیقی دارند، لوازم و وسايل كمك آموزشی (سمعی و بصری اعم از سخت افزار و نرم افزار)،كليه بانك های اطلاعاتی نسخه های خطی ، ديسك های نوری (CD) میباشد.

ماده 2) اهداف كتابخانه مركزی

اهداف کلی

الف)پشتيبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمانی از طریق تأمين نيازهای اطلاعاتی پژوهشگران، استادان ، دانشجویان و سایر کاربران .

ب) به کارگيری شيوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پيشرفته اطلاعاتی درجهت استفاده بهينه از نيروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات .

اهداف ویژه

١- مجموعه سازی ، فراهم آوری ، ذخيره سازی ، سازماندهی و اشاعه بهينه اطلاعات در جهت اهداف کلی دانشگاه

٢- گردآوری متون ارزشمند اعم از كتب چاپی فارسی و غير فارسی، نشريات ادواری، اسناد و مدارك، مواد سمعی و بصری، نسخ خطی و غيره  

  3-ایجاد و توسعه کتابخانه الکترونيکی در کتابخانه مرکزی و همکاری با کتابخانه واحد های تابعه و نظارت بر آنها

4- القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقيق     

5- مشارکت درامور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

6- تبيين جایگاه ارزشی کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

7- آموزش کتابداران وجامعه مخاطبان دانشگاه علوم پزشکی  

8- ارائه خط مشی به منظور ايجاد هماهنگی بين كتابخانه های دانشكده ها

     ماده 3)  وظایف کتابخانه مرکزی

  1- ارتباط مستقيم با كتابخانه ها و مراكز و اسناد، مراكز تحقيقاتی ناشران دولتی وغير دولتی داخل و خارج

2- بررسی و اظهار نظر در ميزان بودجه كتابخانه ها بر اساس پيشنهاد رسيده از دانشكده ها و ارائه آن به مقامات مافوق

3-  انتخاب منابع اطلاعاتی براساس مطالعات نياز سنجی از جامعه مخاطبان با صلاحدید رئيس کتابخانه مرکزی   

4- سفارش ارائه فهرست منابع انتخاب شده به امور مالی معاونت پژوهشی جهت تدارک و تأمين

5- سازماندهی منابع به منظور افزایش ميزان دسترسی اعضا

6- اموزش کتابداران و جامعه مخاطبان و برگزاری کارگاههای آموزشی

٧-مجموعه سازی ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات درقالب کتابخانه الکترونيکی یکپارچه در سطح دانشگاه

8- كمك به مسائل تحقیقی و پژوهشی اعضاء هيات علمی و دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی (خصوصاً مقاطع تحصيلات تکمیلی )

9-  تهيه و تنظيم كتابشناسی ها و فهرست های مشترك

10- اخذ کپی از مقالات و تهيه منابع مورد نياز اعضاء هيات علمی و نيزدانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی خصوصاً تحصيلات تکمیلی از مراكز مختلف آموزشی و پژوهشی داخل و خارج ازكشور

11-  ايجاد هماهنگی بين كتابخانه های دانشكده ها و واحد های دانشگاه

12-  برگزاری نمايشگاههای كتاب ،اسناد و مدارك

 13-راهنمایی مراجعان ، محققان و پژوهشگران در دستيابی به كتب و نشريات علمی

14- جمع آوری، تجليد و صحافی كتب و نشريات ادواری ، اسناد خطی و عکسی كتابخانه های دانشگاه

15- كارآموزی و باز آموزی كاركنان كتابخانه ها و تهيه دستور العمل های لازم از طريق كتابخانه و سازمانهایی كه در اين زمينه فعاليت دارند.

16- انجام خدمات فنی (فهرست نویسی و طبقه بندی و آماده سازی) از طريق دريافت كتب كتابخانه ها با تعيين مدت زمان بندی شده با مساعدت كاركنان كتابخانه ها

17- قبول سفارشات مواد كتابخانه ها (كتب و نشريات ادواری ، مواد كمك آموزشی سمعی و بصری و قبول سفارشات مواد كتابخانه ها) در صورت لزوم

18-  راهنمایی مراجعان ، محققان و پژوهشگران در دستيابی به كتب و نشريات علمی

 تبصره 1: واحدهایی كه سفارشات آنها به عهده كتابخانه مركزی است، بخش فنی كتابخانه مركزی پس از دريافت كتب، فهرست نویسی، طبقه بندی و آماده سازی آنها با رعايت اولويت لازم انجام خواهد داد و سپس به كتابخانه های مربوط تحويل می دهد
 
تبصره 2 كتابخانه مركزی ترتیبی دهد كه كتابخانه های اقماردر زمينه فهرست نویسی مستقل گردند    

 ماده 4) اركان كتابخانه مركزی

1-4 شورای كتابخانه مركزی متشكل از : معاونت های پژوهشی ، آموزشی ، مالی و  اداری ، رئيس كتابخانه مركزی، روسای كتابخانه های دانشكده ها و واحد های دانشگاه

2-4 شورای هماهنگی كتابخانه های دانشگاه مركب از: كارشناسان كتابخانه مركزی و كتابخانه های اقماری و رئيس كتابخانه مركزی

ماده 5) بخش های كتابخانه مركزی

1-5 بخش انتخاب، سفارش و خريد منابع داخلی و خارجی اعم از فارسی و لاتين ، كتب ، نشريات و مجلات علمی

2-5  بخش خدمات فنی (فهرست نویسی و رده بندی ، آماده سازی منابع)

3-5 بخش اسناد و مدارك

4-5  بخش امانت

5-5  بخش نشريات ادواری (فارسی و لاتين)

6-5  بخش روابط عمومی و ارتباط بين كتابخانه ای

7-5  بخش اطلاع رسانی

8-5  بخش مرجع

ماده 6) وظايف اركان كتابخانه مركزی

1-6  وظايف شورای كتابخانه مركزی، تصويب سياستها ، اساسنامه ها، اهداف و شرح وظايف كتابخانه ها، آئين نامه ها، پيشنهاد تقسيم بودجه، مقرر نمودن نقش و ميزان همكاری دانشكده ها به منظور توسعه هرچه بيشتر كتابخانه ها

2-6  وظايف شورای هماهنگی كتابخانه های دانشگاه رسيدگی به كليه مسائل و امور مربوط به كتاب و كتابخانه های دانشگاه ،ارائه و تدوين آئين نامه های مربوط به پيشرفت و توسعه كتابخانه ها وپيشنهاد آنها به شورای كتابخانه مركزی می باشد.

3-6 وظايف مربوط به بخشهای كتابخانه مركزی توسط شورای هماهنگی تدوين و با تصويب شورای كتابخانه مركزی  تعيين می گردد.  هدف از تدوين اين وظايف بايد در جهت مرزبندی تخصصي كه موجب افزايش كارآیی هر بخش می گردد ، باشد.

      ماده 7) وظايف رئيس كتابخانه مركزی

1-7  آشنایی كامل با وظايف و اهداف كتاب

2-7  تماس و مطالعه دائم در امور مربوط به كتاب و كتابداری جهت پيشبرد هدفهای كتابخانه

3-7 بررسی و ارزشيابی برنامه های جاری و آتی پيشنهادی كتابخانه

4-7  تشخيص و تعيين بودجه سالانه مورد نياز كتابخانه ها در جهت تحقق برنامه ها

5-7  ارزشيابی کمی و کیفی كاركنان كتابخانه مركزی

6-7  صدور احكام مسئولان اجرایی بخشهای كتابخانه مركزی

7-7  تعيين شرح وظايف يك يك كارمندان كتابخانه مركزی و تقسيم كار بين آنان

8-7 دريافت گزارش مستمر كار از كارمندان كتابخانه مركزی

9-7  شركت در جلسات اتخاذ تصميم و برنامه ريزی

10-7 تعيين اولويت های مختلف بين كتابخانه ها

11-7 امضای مكاتبات در بخشهای اطلاعات گيری و اطلاعات رسانی در زمينه كتاب و كتابخانه با مسئولان، سازمانها و موسسات

12-7 مكاتبات با سازمانها و موسسات به منظور اطلاع يابی در حوزه كتاب و كتابخانه  و اطلاع رسانی به هنگام آن به دستگاه متبوع

13-7‌ سرپرستی طرحهای پژوهشی كتابخانه

14-7 مصاحبه با داوطلبان استخدام برای مشاغل مناسب كتابخانه ها

15-7 پيشنهاد در مورد تشويقات ، ترفيعات و .. كارمندان و هر نوع امور مربوط

16-7 بررسی نيازهای پرسنلی و تجهيزاتی كتابخانه ها و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشی

17-7 انجام ساير فعاليت ها و وظايف متداول كتابخانه های مركز و مراكزاسناد دانشگاههای كشور

کتابخانه‌های دانشکده‌ها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه

کتابخانه مرکزی با توجه به بودن امکانات و بودجه و پرسنل مورد نیاز می‌تواند نسبت به تأسیس کتابخانه در دانشکده‌ها و بیمارستانهای وابسته اقدام نماید. این کتابخانه‌ها از نظر مسائل کتابدار ی زیر نظر کتابخانه مرکزی هستند و خدمات فنی، خرید و سفارش مواد آموزش و فهرستنویسی آنها توسط کتابخانه مرکزی انجام می‌گیرد. و از نظر اداری و مالی زیر نظر واحد مربوطه می‌باشند.

وظایف این کتابخانه‌ها بشرح زیر است:

1. حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی

2. امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه مرکزی

3. نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه

4. صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوطه به تسویه حساب اعضاء

5. منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی

6. تهیه لوازم دفتری و مواد مصرفی از دانشکده و یا بیمارستان مربوطه

7. رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن.

8. انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی، ثبت و مهر و آماده سازی‌های لازم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگه‌های کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با دانشکده‌ها و یا بیمارستان مربوطه و کتابخانه مرکزی.

 آیین نامه امانت و استفاده از منابع در کتابخانه های تابعه دانشگاه

این آیین نامه برای تعیین نحوه امانت و استفاده از منابع در چارچوب مشخص در کتابخانه های تابعه دانشگاه

علوم پزشکی دزفول تدوین شده است.

مقدمه: با توجه به نقش اساسی کتابهای درسی و غیر درسی در آموزش و پژوهش و امور فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و محدودیت تهیه این منابع توسط کتابخانه های دانشگاهی و رعایت عدالت در دسترسی و استفاده یکسان برای عموم کاربران، آیین نامه استفاده از منابع موجود، تهیه و تدوین شده است.

  1. ساعت کار هر کتابخانه بنا بر نیاز و امکانات و پس از تأیید معاونت پژوهشی برای کتابخانه مرکزی و رئیس دانشکده یا بیمارستان برای کتابخانه آن واحد تعیین و اعلام می‌گردد.
  2. دانشجویان برای استفاده از کتاب در کتابخانه ملزم به ارائه کارت دانشجویی خود هستند اما جهت بیرون بردن کتاب کارت عضویت کتابخانه لازم است.
  3. معرفی کسانی که بصورت مأمور یا مدت زمان معینی در دانشکده بکار آموزشی یا اداره می‌پردازند قید مدت زمان مأموریت برای واحد معرفی کننده الزامی است.
  4. افرادی که عضو دانشگاه نیستند تنها با معرفی کتبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی برای کتابخانه مرکزی و رئیس دانشکده یا بیمارستان برای کتابخانه‌های وابسته می‌توانند از کتابخانه استفاده نمایند (معرف شخصاً ضامن و مسئول کتابهائی است که شخص معرفی شده به امانت می‌گیرد).
  5. هنگامی که یکی از اعضاء کتابخانه به هر عنوان (فارغ التحصیل شدن، شروع، تعطیلات تابستانی اشتغال، مأموریت، بازنشستگی، پایان مأموریت، بورسیه) بطور موقت یا دائم رابطه‌اش با دانشگاه قطع می‌گردد، واحد معرفی کننده عضو مؤظف است قبل از انجام هر گونه اموری برگه تسویه حساب رسمی را از کتابخانه تقاضا نماید. در غیر اینصورت واحد معرفی کننده مسئول تهیه کتاب یا موادی است که عضو عودت نداده است.
  6. پس از تسویه حساب عضو با کتابخانه کارت عضویت باطل می‌گردد.
  7. اعضاء هیئت علمی می‌باید چند روز قبل از شروع ترم کتابهای مرجع ـ رفرنس خود را به کتابخانه اعلام نمایند تا بخش امانت کتاب نسبت به جمع‌آوری و نگهداری آنها در بخش رزرو اقدا نماید.

8.       مجلات و روزنامه‌ها و کتابهای مرجع (دائره‌المعارف، فرهنگها، دانش بشر) تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هیچ وجه امانت داده نمی‌شود.

9.       کتابخانه در هر زمان می‌تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مؤظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.

10.   مراجعین به کتابخانه وسایل شخصی را می‌بایستی در قفسه وسایل شخصی در کتابخانه گذاشته و در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه کتابداران نیست

 

ماده1  : تعاریف

دانشگاه:  منظور دانشگاه علوم پزشکی دزفول است.

کتابخانه مرکزی:  منظور مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه علوم پزشکی دزفول است.

کتابخانه تابعه : منظور از کتابخانه تابعه تمامی کتابخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول اعم از کتابخانه های دانشکده ای، مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی، مراکز تحقیقاتی، گروه های آموزش است.

منابع:  منظور از منابع کلیه منابع چاپی و غیر چاپی موجود در کتابخانه های تابعه دانشگاه می باشد.

اعضاء : منظور از اعضاء، آن دسته افراد مجاز برای استفاده از کتابخانه های دانشگاه هستند که بر اساس آیین نامه عضویت کتابخانه ها، به عضویت کتابخانه های تابعه دانشگاه در آمده و در سیستم نرم افزار کتابخانه ای دارای پروفایل هستند

امانت:  منظور از امانت مدت زمانی است که هر عضو بر اساس سیاست کتابخانه مرکزی می تواند کتاب مورد نظر خود را دریافت کند.

ماده 2: ثبت نام و عضویت جدید

ثبت نام و عضویت دانشجویان

دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی دزفول عضو کتابخانه محسوب می شوند و برای تمامی آنها هنگام ثبت نام اولیه، پروفایل عضویت فعال و کارت عضویت صادر می شود و می توانند از خدمات کتابخانه های تابعه دانشگاه استفاده کنند.

تبصره 1: دانشجویان میهمان و یا آنهایی که اطلاعات شان از طرف آموزش به کتابخانه مرکزی ارسال نشده با مراجعه به کتابخانه و ارائه کارت دانشجویی و یا برگه ثبت نام، می توانند فایل عضویت دریافت کنند.

ü      کارت عضویت اعضاء کتابخانه هنگام استفاده از خدمات امانت صرفا بایستی توسط خود شخص صاحب کارت ارائه شود.

ü      چناچه کارت عضویت فردی مفقود شود بایستی مراتب ظرف 15 روز به کتابخانه تابعه واحد مربوطه گزارش داده شود. در این صورت جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این کارت، فایل عضویت این افراد مسدود و تا زمان صدور کارت کارت المثنی غیر قابل استفاده خواهد بود. صدور کارت المثنی با پرداخت وجه مربوطه امکان پذیر است.

ثبت نام و عضویت اعضاء هیات علمی و کارکنان:

اعضاء محترم هیات علمی جهت عضویت در کتابخانه، لازم است پس از مراجعه به کتابخانه مرکزی و ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی و یک قطعه عکس، پروفایل عضویت خود را در نرم افزار کتابخانه فعال و کارت عضویت دریافت دارند.

استادان حق التدریس:

آن دسته از استادان حق التدریس که مایل به استفاده از خدمات کتابخانه های دانشگاه هستند لازم است ضمن ارائه یک قطعه عکس و معرفینامه از گروه آموزشی مربوطه پروفایل عضویت خود را در نرم افزار کتابخانه فعال و کارت عضویت دریافت دارند.

تبصره 1: مدت اعتبار عضویت این گروه معادل مدت زمان قرارداد حق التدریس آنان خواهد بود.

کارمند ان رسمی و پیمانی:

آن دسته از کارمندان حق التدریس که مایل به استفاده از خدمات کتابخانه های دانشگاه هستند لازم است ضمن پس از مراجعه به کتابخانه مرکزی و ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی و یک قطعه عکس، پروفایل عضویت خود را در نرم افزار کتابخانه فعال و کارت عضویت دریافت دارند.

ü      کارت عضویت اعضاء کتابخانه هنگام استفاده از خدمات امانت صرفا بایستی توسط خود شخص صاحب کارت ارائه شود.

ü      چناچه کارت عضویت فردی مفقود شود بایستی مراتب ظرف 15 روز به کتابخانه تابعه واحد مربوطه گزارش داده شود.

مدت عضويت
 - 
مدت اعتبار عضويت دانشجويان ترمی بوده كه با ارائه برگ ثبت نام در هر ترم  قابل تمديد قابل تمديد میباشد .
 
ـ مدت اعتبار عضويت اعضای هيات علمی و پرسنل رسمی تا زمان بازنشستگی يا انتقال.
 
ـ مدت اعتبار عضويت حق التدریسی ، قراردادی ، شرکتی و .. به موازات انقضای قرارداد مربوطه

  ماده 3:  تعداد و مدت زمان امانت کتب

  با توجه به گستردگی دانشگاه علوم پزشکی و تنوع جامعه استفاده کننده از کتابخانه های تابعه دانشگاه، اعضاء کتابخانه مرکزی که مجاز به امانت گرفتن کتاب می باشند در 5 گروه کلی زیر تنظیم شده، و هر امانت گیرنده با توجه به موارد مندرج در جدول موظف به رعایت آن می باشد .

ردیف

امانت گیرنده

تعدا کتب امانی

حداکثر مدت زمان امانت

1

اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی

7

به مدت یک ماه

2

اساتید حق التدریس

5

به مدت یک ماه

3

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر

5

به مدت یک ماه

4

دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی

4

به مدت 15 روز

5

کارمندان رسمی و پیمانی

3

به مدت 15 روز

 

 تبصره  1:  در صورتی که کتابی دارای متقاضی زیاد بوده و تعداد نسخه های آن محدود باشد، این کتاب در کتابخانه قرار خواهد گرفت و بنا به تشخیص کتابدار مسئول بخش مرجع امانت داده خواهد شد .

تبصره 2: کتابهای مرجع به منظور استفاده در خارج از کتابخانه امانت داده نخواهد شد و استفاده کنندگان موظفند آنها را در جایگاه مشخص شده در بخش مرجع و در محل کتابخانه مطالعه کنند و امانت این منابع تنها با تشخیص کتابدار بخش مرجع امکان پذیر است.

Ø      کتابخانه های تابعه تنها زمانی می توانند مبادرت به درخواست منابع از کتابخانه های دیگر کنند که این منابع در کتابخانه خودشان موجود نباشد. به منظور سهولت کار، لازم است پس از جستجوی منابع در نرم افزار جامع کتابخانه ای، کتابخانه مقصد مشخص شود و در صورت موافقت مسئول کتابخانه مقصد منبع در اختیار متقاضی قرار گیرد

Ø      مواد دیداری شنیداری، پایان نامه های تحصیلی و طرح های تحقیقاتی که استفاده روزمره و یا در محل دارند، امانت داده نمی شوند ولی اعضای هر کتابخانه می توانند طبق آیین نامه دسترسی به پایان نامه از این منابع استفاده کنند .

Ø      نشریات ادواری امانت داده نمی شوند ولی کپی یا اسکن مقالات درخواستی در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

ماده  4: مفقود شدن یا آسیب رساندن به منابع امانی

1) آسیب رساندن به منابع کتابخانه های تابعه دانشگاه تخلف محسوب شده  وکتابخانه می تواند متخلف را به محرومیت از خدمات کتابخانه و جبران خسارت وادار کند.

2)چنانچه به منابع امانت گرفته شده آسیب هایی زده شود مانند حاشیه نویسی، علامتگذاری، برگ برگ کردن کتاب، نقاشی کشیدن، ریختن آب و مایعات روی آن و یا کپی برداری که موجب آسیب رساندن به شیرازه و عطف کتاب شود، ضمن دریافت خسارت از امانت گیرنده بر حسب میزان خسارت، کارت عضویت ایشان به مدت دو تا ده هفته نیز مسدود و امکان استفاده از خدمات کتابخانه از وی سلب خواهد شد .

3)چنانچه بخشی از کتاب یا اوراق و تصاویر کتاب بریده و یا ناقص شود، مسئولیت آن متوجه شخص امانت گیرنده می باشد و ایشان موظف است اصل آن را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد .

 4) در صورتی که منابع امانت گرفته شده مفقود شود، امانت گیرنده موظف است عین آن را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد. در ضمن، امانت گیرنده موظف است جریمه دیر کرد منابع مفقودی را نیز بپردازد .

تبصره  1: در صورت عدم امکان تهیه منابع در بازار، امانت گیرنده موظف است با هماهنگی مسئول کتابخانه مربوطه نسبت به تهیه منبعی دیگر که ارزشی معادل همان منبع را دارد اقدام کند .

ماده 5: دیرکرد و جرایم تأخیر در بازگشت منابع

با توجه به منابع محدود و لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به امانت کتب چنانچه فرد امانت گیرنده در موعد مقرر اقدام به بازگرداندن کتاب نکند، حسب مورد جرایم زیر شامل حال وی خواهد شد :

 1) در مورد منابعی که توسط امانت گیرنده مفقود و یا مطابق نظر کارشناس مسئول کتابخانه به آن خسارت وارد شده باشد امانت گیرنده موظف است آخرین چاپ منبع مربوطه را حداکثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ بازگشت کتاب، تهیه و به کتابخانه تحویل دهد .

تبصره1:  چنانچه تهیه نسخه اصلی کتاب با تأیید کتبی کتابدار مسئول مقدور نباشد، شخص امانت گیرنده

موظف است معادل ریالی کتاب مذکور )در مورد کتابهای لاتین به قیمت دلار روز( به اضافه هزینه تهیه و آماده سازی کتاب، به حساب درآمدهای کتابخانه تابعه واریز و رسید یا اصل حواله را به کتابخانه تحویل دهد .

2)انجام هرگونه تقلب و تعویض منبع و ارائه آن به جای منبع اصلی به کتابخانه تخلف محسوب می شود و با افراد متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد .

 3) با توجه به منابع محدود و لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به امانت کتب، چنانچه منابع امانی در

موعد مقرر بازگردانده نشود، با امانت گیرنده حسب مورد به شرح زیر برخورد خواهد شد :

در مورد اعضایی که برای بار اول دیرکرد دارند، ابتدا تذکر کتبی و ارسال پیام از طریق پست الکترونیکی، و یا تماس تلفنی انجام خواهد شد و چنانچه ظرف 10 روز همچنان کتاب بازگردانده نشود، کارت عضویت شخص به مدت 3 ماه مسدود و عضویت ایشان به حالت تعلیق در خواهد آمد و پس از آن، این افراد شامل پرداخت جریمه نقدی بر اساس قوانین اداری - مالی واحد مربوطه به شرح زیر می باشند و تا زمان پرداخت جریمه دیرکرد، عضویت آنان همچنان به حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

ردیف

امانت گیرندگان

میزان جریمه نقدی به ازاء هر روز

1

اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی و حق التدریس

5000  ریال

2

دانشجویان مقاطع دکترا و بالاتر

3000  ریال

3

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد

2000  ریال

4

دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارمندان رسمی و پیمانی

1000  ریال

ماده 6: تسویه حساب:

تمامی اعضاء کتابخانه اعم از دانشجویان، اعضاء هیات علمی، کارمندان و .... می بایست در پایان فعالیت خود همه منابع علمی به امانت گرفته شده را به کتابخانه مربوطه تحویل دهند و پس از تسویه حساب با آن کتابخانه، به کتابخانه مرکزی مراجعه و تسویه حساب نهایی دریافت کنند.

تسویه حساب دانشجویان

دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی در هنگام فراغت از تحصیل خود به همراه کارت عضویت کتابخانه و فرم تسویه حساب دانشگاه به کتابخانه مربوطه خود مراجعه و پس از بررسی های لازم و تایید معاونت آموزشی و پژوهشی واحد مربوطه تسویه حساب دریافت می کنند.

دانشجویان انتقالی، جابجایی، مهمان، محروم از تحصیل و ..... که پروفایل آنان در نرم افزار کتابخانه مرکزی فعال می باشد لازم است حتما با کتابخانه تابعه مربوطه و کتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند. نظارت بر این امر بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه می باشد.

تسویه حساب اعضاء محترم هیات علمی و کارکنان  

کلیه اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه به هنگام مرخصی های طولانی مدت، فرصتهای مطالعاتی، مامور به خدمت شدن در خارج از دانشگاه و مراکز تابعه، ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و بازنشستگی می بایست مطابق مقررات با کتابخانه مرکزی و تابعه واحد مربوطه تسویه حساب کنند و کارگزینی واحد مربوطه موظه است قبل از   دادن هر گونه مرخصی طولانی مدت، ماموریت آموزشی، انتقال یا بازنشستگی به کارمندان، تسویه حساب اشخاص را با کتابخانه مرکزی و تابعه مطالبه کند.

 

دانشگاه صفحه اصلی سایت| نقشه سایت| ارتباط با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2018 Dums.ac.ir  All Rights Reserved