اهداف و مسئولیت ها

چشم انداز:

 حوزه معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دزفول در نظر دارد در یک برنامه کوتاه مدت و در عین حال در راستای برنامه استراتژیک معاونت پژوهشی و کل دانشگاه، ضمن حفظ روند رو به جلوی خود،  در نظام رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز به سطوح بالاتر دست یابد

ارزشها:

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به ارزش هاي زیر ارج می نهد:

1. رعایت اخلاق در پژوهش با تاکید بر ارزشهاي متعالی اسلامی

2. تاکید بر فعالیت گروهی و کار تیمی

3. توجه به کاربردي بودن نتایج تحقیقات در راستاي ارتقاي سلامت جامعه

4. توجه به تولید علم و فناوري و نظریه پردازي

ماموریت:

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان دزفول با توجه به

نقش انکارناپذیر پژوهش در توسعه پایدار و همه جانبه و به لحاظ نیاز و موقعیت فعلی کشورمان به

تولید علم و ممارست بر آن ، در راستاي سیاست هاي پژوهشی دانشگاه و کشور مصمم است تا بستر

مناسب براي بروز و ظهور خلاقیت ها و کشفیات ، ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیتهاي پژوهشی را براي

پژوهشگران حوزه سلامت فراهم نماید و از طریق تبادل اطلاعات علمی و بهره مندي از آخرین

دستاوردهاي علمی دنیا به منظور تقویت بنیه علمی پژوهشی دانشگاه در راستاي تامین، حفظ و ارتقا

سلامت جامعه تلاش نماید.

نقات قوت:

S1 - وجود تفکر برنامه ریزي و مدیریت مشارکتی در حوزه معاونت پژوهشی

S2- برخوردار بودن دانشکده از کارشناسان توانمند که مایل به همکاری با حوزه معاونت پژوهشی هستند

S3- دسترسی به منابع علمی چاپی معتبر و به روز از طریق کتابخانه دانشکده

S4- سهولت در روند اجرائی اعزام افراد به سمینارها و کنگره هاي خارج و داخل کشور و فرصت هاي مطالعاتی و مشاهده گري بالینی

S5- اهتمام جدي به برگزاري سمینارها و کارگاههای علمی

S6- اتخاذ سیاست عدم تمرکز و تفویض اختیار

S7- وجود مراکز تحقیقاتی و تجهیزات اختصاصی در آنها و امکانات مناسب جهت انجام تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در نزدیکی این دانشکده قرار دارد

S8- امکان استفاده از توانمندیهاي متخصصین و پژوهشگران منطقه و کشور (نظیر اعضاي هیات علمی الحاقی و...)

S9- وجود کمیته تحقیقات دانشجوئی فعال در دانشکده

S10- تعیین اولویت هاي تحقیقاتی دانشگاه با استفاده از نظر کارشناسی اعضاء هیات علمی و پژوهشگران

نقات ضعف:

W1- ناشناخته بودن اهمیت تحقیقات در جهت حل معضلات سلامت جامعه

W2- نامناسب بودن سیستم نظارتی بر اجراي طرحهاي تحقیقاتی

W3- عدم وجود تشکیلات سازمانی پژوهشی مصوب در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

W4- کاهش انگیزه محققین در انجام تحقیقات و فقدان پژوهشگري حرفه اي با طولانی شدن روند تصویب طرح ها

W5- علاقه محققین به پرداختن به بیان مسئله به جاي حل مسئله در تحقیقات

W6- درگیر بودن مسئولین و کارشناسا ن پژوهشی و اعضاء هیأت علمی در امور غیر پژوهشی

W7- نداشتن تشکیلات مناسب جهت کاربردي نمودن و استفاده از نتایج طرحهاي تحقیقاتی

W8- فقدان ساختار تشکیلاتی مناسب بین مدیریت پژوهشی و گروههاي آموزشی

W9- ضعف نگرش مثبت به انجام تحقیقات برون دانشگاهی

W10- نامناسب بودن سیستم رایانه اي مدیریت طرحهاي تحقیقاتی

W11- ناکافی بودن بودجه پژوهشی دانشگاه

W12- نداشتن نیروی کارشناس در حوزه معاونت پژوهشی

W13- نبود کمیته های تخصصی و شوراهای علمی در واحد پژوهش

W14- عدم امکان دستری به منابع الکترونیک در کتابخانه

W15- عدم وجود سیستم اتوماسیون و پورتال در کتابخانه

فرصت ها:

O1- امکانات مطلوب اطلاع رسانی استان

O2- وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فعال در استان

O3- وجود صنایع بزرگ و کوچک در منطقه استان

O4- وجود تفاهم نامه همکاری جهت اختصاص بودجه هاي تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت

O5- وجود سیستم نشر و چاپ مناسب در استان

O6- موقعیت مناسب جغرافیائی و تاریخی استان

O7 - وجود محققین برجسته استانی مقیم خار ج از استان

O8- گرایش سازمانها و دانشگاهها و مراکز داخل و خارج از کشور به همکاري پژوهشی

O9- حمایت وزارت متبوع و دیگر سازمانها از انجام تحقیقات جهت حل مشکلات سلامتی جامعه

O10- تازه تاسیس بودن دانشکده و امکان جذب بوجه از وزارت

تهدیدها:

T1- نبود سیستم مدون آمار و اطلاعات بیماریها و مانند آن

T2- ضعف استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده توسط سازمانهاي ذینفع ، جامعه و مقاومت در برابر تغییر          

T3- بی اعتمادي صنایع به قابلیتهاي دانشگاه جهت حل مشکلات آنها از طریق پژوهش

T4- ضعف دستگاههاي نظارتی بر کیفیت محصولات تولیدي که منجر به استقبال از تحقیقات براي حل مشکل می شود

T5- محدود نمودن اختیارات دانشگاه از سوي وزارت متبوع در سیاست گذاري امور پژوهشی استان

T6- جذابیت مالی خارج دانشگاهی براي پژوهشگران

T7- کم بودن میزان بودجه تحقیقاتی کشور و توزیع نامناسب آن

T8- مهاجرت محققین و متخصصین به خارج از استان

T9- دسترسی ناکافی به برخی تجهیزات و مواد مورد نیاز تحقیقات

T10- نگرش نامناسب و وجود قوانین بازدارنده نسبت به مشارکت و همکاري بخش خصوصی در فعالیت هاي گوناگون پژوهشی

T11- در حوزه معاونت پژوهشی به منظور (R&D) نبود سازوکار مناسب تحقیق و توسعه ارزشیابی فعالیت هاي انجام شده و ارائه راهکارهاي علمی به واحدهاي حوزه

دانشگاه صفحه اصلی سایت| نقشه سایت| ارتباط با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2018 Dums.ac.ir  All Rights Reserved